Cod: 300566, Str. Bucegi nr. 2, Timişoara 0256 224 401 constantin_pufan@yahoo.com

Oferta educaţională

Oferta educationala

ANUL ȘCOLAR 2022 – 2023 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Pufan” este o unitate din sistemul de învățământ special de stat, cu internat și cantină pe perioada unui an școlar, cu învățământ de zi, pe următoarele nivele: 

 • Nivel preşcolar: 6 grupe de grădiniţă; 
 • Nivelul primar: 6 clase - 3 clase cu deficiențe grave și asociate, 3 clase cu deficiențe ușoare și moderate 
 • Nivelul gimnazial: 6 clase cu deficiențe grave și asociate

În anul școlar 2022 – 2023, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Constantin Pufan” asigură următoarele tipuri de servicii educaționale:

-Instructiv-educative și terapeutic-recuperativ-compensatorii pentru copii cu dizabilități;

-Școlarizare la domiciliu;

-Profesor itinerant și de sprijin;

-Instructiv- educative pentru persoanele private de libertate din Penitenciarul Timișoara prin Programul „Adoua șansă”

-Intervenție timpurie la copiii cu deficiențe de auz, și cu deficiențe senzoriale multiple / surdocecitate.

Oferta curriculară

Oferta curriculară este în conformitate cu Planurile–cadru pentru învăţământul special, aprobate prin OMEN nr. 3622/2018.

Structura curriculumului:

 Curriculumul nucleu conţine următoarele arii curriculare obligatorii:

 • - Limbă şi comunicare;
 • - Matematică şi ştiinţe ale naturii;
 • - Om şi societate;
 • - Educație fizică, sport și sănătate
 • - Arte;
 • - Tehnologii;
 • - Consiliere şi orientare;
 • - Terapie Educațională Complexă și Integrată (stimulare cognitivă, formarea autonomiei personale, ludoterapie, terapie ocupațională, activități de socializare);
 • - Terapii specifice și de compensare (terapii și programe de intervenție, kinetoterapie, evaluare și consiliere psihopedagogică, psihodiagnoză).

Curriculumul la decizia şcolii cuprinde discipline opţionale şi este elaborat de şcoală în funcţie de resursele umane şi materiale ale unităţii de învățământ, interesele elevilor și ale părinților.

Curriculumul pentru nivelul preșcolar cuprinde:

 • - Activități de comunicare și interacțiune în diferite contexte
 • - Activități de dezvoltare a limbajului oral
 • - Activități de cunoaștere
 • - Activități de explorare a mediului
 • - Activități de rezolvare de probleme situaționale
 • - Activități ludice
 • - Activități de autonomie personală și socială
 • - Activități de dezvoltare a comportamentelor adaptative
 • - Activități de dezvoltare a motricității grosiere și fine
 • - Activități de dezvoltare senzoriomotorie
 • - Activități de expresie grafică și plastică
 • - Terapii și programe de intervenție
 • - Kinetoterapie
 • - Consiliere psihopedagogică și parentală
 • - Evaluare psihologică și psihopedagogică
 • - Instruirea familiilor în strategii de comunicare cu copilul deficient de auz

 

Oferta extracurriculară: 

Extinderea activităților instructiv – educative în spațiul extrașcolar;

Participarea elevilor la concursuri școlare;

Organizarea de serbări cu diferite ocazii;

Vizionare de spectacole pentru copii;

Ieșiri în natură - jocuri libere, activități outdoor;

Participări la evenimente pentru copii;

Participări la manifestări organizate de comunitatea locală cu ocazia diferitelor evenimente, sărbători, etc.; 

Participarea la activități în parteneriat cu biserica, poliția, etc.; 

Organizarea unor activități extrașcolare pe diverse teme (ecologice, non-violență, educație pentru sănătate, interculturalitate etc.);

Implicarea elevilor în activităţi organizate în cadrul parteneriatelor educative locale, naţionale şi internaţionale încheiate cu şcoli din ţară şi din străinatate.

 
Tags: